TDM BARNEHAGER ER TATT UT TIL Å DELTA I BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

TDM BARNEHAGER HAR BLITT PRIORITERT AV SAMARBEIDSFORUMET I VIKEN TIL Å DELTA I BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING. VI LEVERTE EN VELSKREVET SØKNAD I MARS OM HVA VI ØNSKET Å JOBBE MED FOR AT VI SKAL KUNNE DRIVE ENDA BEDRE BARNEHAGER I FREMTIDEN. VI GLEDER OSS TIL SAMARBEIDET MED HØGSKOLEN I ØSTFOLD.

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage.

Barnehagebasert kompetanseutvikling tar utgangspunkt i rammeplanens innhold og intensjoner, er basert på kartlegging og analyse av barnehagens kompetanse- og utviklingsbehov, og gjennomføres med støtte fra eksterne fagmiljø som universitet, høgskole og/eller nasjonale kunnskapsentre. Arbeidet gjennomføres i barnehagen, går gjerne over tid som langsiktig prosjekt, og skal styrke barnehagens implementering av rammeplanens innhold og endring av praksis. Barnehagens styrer leder arbeidet.

Regional ordning vektlegger at tiltakene for barnehagebasert kompetanseutvikling utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Målet med dette er synergieffekter som gir utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter. Ordningen i Oslo og Viken organiseres med et samarbeidsforum og tematiske samarbeidsgrupper.

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling